Vedtægter

Vedtægter for Dagnæs Håndbold Klub

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Dagnæs Håndbold Klub, forkortet Dagnæs HK.
Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er at dyrke håndbold, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, samt at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemsskab
Foreningen er medlem af Dansk Håndbold Forbund samt Danmarks Idræts Forbund og er undergivet disse forbunds love og bestemmelser.

§ 4 Medlemskreds.
Som medlemmer kan optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Gyldig udmeldelse kræver, at dette er meddelt formanden eller kasseren skriftligt. Udmeldelse kan ske med virkning fra sidst spillede kamp. En forudsætning for, at der kan udstedes en udmeldelse er, at der er betalt kontingent til foreningen.

Kontingentet betales i september måned.

§ 5. Ordinære generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april og indkaldes med mindst 21dages varsel, på forenings hjemme side.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af dirigent samt referent.
• Bestyrelsens beretning.
• Godkendelse af regnskabet samt budget.
• Fastsættelse af kontingent.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
• Valg af 1 revisorer for 1 år.
• Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal skriftlig afstemning anvendes, såfremt 1 stemmeberettiget medlem kræver det.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskab udfærdiges i overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinjer.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

Vedtægtsændringer samt andre beslutninger, træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Der føres referat fra generalforsamlingen som sættes på klubbens hjemmeside.

$ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring med angivelse af det emne, de ønsker behandlet. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter, at der er fremsat begæring herom.

§ 7. Foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentanter for foreningen i alle forhold. De vedtagene beslutninger og foretagende handlinger forpligter foreningen i henhold til nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand samt sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte lønnet hjælp.

Ved et bestyrelsesmedlems fratrædelse i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt. Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden om dette. Bestyrelsesmødet afholdes senest 14 dage efter anmodningen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær, næstformandens, afgørende. Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne.

Foreningen tegnes af formanden, i økonomiske sager dog både af kassereren og formanden.

§ 8. Doping og eksklusion.
Dopingmisbrug tolereres ikke og vil medføre karantæne i henhold til Dansk Hånbold Forbund og Danmark Idræts Forbunds regler.
Indkaldes til dopingkontrol af Anti Doping Danmark kan foretages i optil 12 mdr. efter skriftlig udmeldelse.

Bestyrelsen kan eksludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, der kræves at mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusion. Vedkommende skal forinden have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Eksklusionen skal tages op på først kommende ordinære generalforsamling. Her skal 1/2 af de fremmødte medlemmer godkende eksklusionen for at den er gyldig.

§ 9. Tegningsregler og hæftelser.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

For de forpligtelser Dagnæs HK måtte påtage sig, hæfter alene foreningsformuen, hvorimod der ikke påhviler foreningsmedlemmer eller bestyrelsen, personlig hæftelse for foreningens gældsforpligtelser.
Bestyrelsesmedlemmer kan komme til at hæfte personligt, hvis der stilles betalingskrav, der er opstået ved en retsstridig handling eller undladelse, der kan tilegnes det enkelte bestyrelsesmedlem som forsætligt eller uagtsomt.

§ 10. Opløsning.
Opløsning af foreningen eller fusioner med andre foreninger kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ungdomsarbejdet i idrætsklubber i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Ved evt. fusion med anden forening indgår foreningens aktiver i den fusionerede forening efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

§ 11.Ekstraordinære foranstaltninger.
I tilfælde af, at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens interesser. Dette sker naturligvis under ansvar over for generalforsamlingen.

Ovenstående er vedtaget på stiftende generalforsamling den 16.08.2011.
Revideret på generalforsamlingen den 17.08.2013.
Revideret på generalforsamlingen den 31.08.2014
Revideret på den ordinære generalforsamling den 28.04. 2016.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 26.04. 2017.